Opublikowano:

Kościół katolicki i…

Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce międzywojennej.
W II RP duchowieństwo katolickie piętnowało Żydów jako wrogów Kościoła. Jako tych, których interesy są „nie nasze”. Dlatego w latach okupacji Żydzi znaleźli się poza kręgiem współczucia. Kardynał Aleksander Kakowski, metropolita warszawski w latach 1913-38, w napisanych pod koniec lat 20. pamiętnikach diagnozował: „Na osłabionym przez niewolę organizmie Polski usadowiły się pasożyty religijne, społeczne i narodowe, które ją bez litości gryzą i nękają. Pasożytami tymi są: 1) Żydzi osiedli w miastach i w miasteczkach, w przerażającej ilości; 2) sekty heretyckie i schizmatyckie obcej krwi, obcej narodowości, w liczbie około 40, zalegalizowane prawnie przez trzy rządy zaborcze dla osłabienia organizmu polskiego; 3) masoni, wolnomyśliciele i bezwyznaniowcy rekrutujący się przeważnie spośród Żydów i heretyków i prowadzeni przez Żydów”.
W roku 1936 ks. Jan Piwowarczyk, redaktor naczelny wydawanego przez kurię krakowską dziennika „Głos Narodu”, deklarował, że burzliwie rozwijająca się w owym czasie akcja antysemicka jest słuszna, bo „trzeba być wyzutym z podstawowych uczuć patriotycznych, trzeba być pozbawionym najprostszego poczucia solidarności narodowej, by tej tradycji nie uznać za szlachetną, zdrową i etyczną”.
Dziś te opinie przyszłego redaktora „Tygodnika Powszechnego” szokują, ale w dwudziestoleciu międzywojennym wyznaczały normę w postrzeganiu przez duchowieństwo zagrożeń, wobec których stanął naród polski i jego podpora duchowa – Kościół rzymskokatolicki.
Komunista, mason, Żyd
Ronald Modras, profesor teologii katolickiego Uniwersytetu Saint Louis w USA, w pracy „Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-39″ stawia tezę: „Katolickie duchowieństwo nie było jedynie biernym widzem czy obserwatorem fali antysemityzmu, która ogarnęła Polskę w drugiej połowie lat 30. Wraz z Narodową Demokracją katolickie duchowieństwo stanowiło w dużej mierze jej integralną część. (…) Spisek żydowsko-masoński, dzisiaj praktycznie zapomniany, był podstawowym hasłem w antysemickim arsenale w latach 30. XX wieku, zwłaszcza w katolickich regionach Europy. W Polsce stanowił główny, a dla niektórych wyczerpujący powód do niepokoju”.
Kościół katolicki miał problem z wpisaniem się w nowoczesność. Od ponad stulecia toczył zaciętą walkę z oświeceniem i liberalizmem. W wydanej w 1884 r. encyklice „Humanum genus” papież Leon XIII potępił wolnomularstwo za dążenie do „całkowitego obalenia porządku świata, który powstał w wyniku chrześcijańskiego nauczania” i zastąpienia go nowym porządkiem opartym na propagowaniu zasady rozdziału Kościoła od państwa oraz uznaniu, że „Kościół katolicki jest równy innym religiom”. W innych dokumentach pisał, że masoni działają z „szatańskich pobudek”, „opętani przez szatana, którego są instrumentem”.
Papież Pius XI w encyklice „Divini Redemptoris” z 1937 r. potępił komunizm, dostrzegając w nim główne zagrożenie dla Kościoła i całego chrześcijaństwa. Winą za jego sukcesy obarczył liberalizm i masonerię. W Polsce do takiej interpretacji komunizmu nie trzeba było nikogo namawiać. W liście pasterskim wydanym w lipcu 1920 r., w trakcie ofensywy sowieckiej na Polskę, biskupi przestrzegali przed komunizmem, który dąży do podboju całej Europy. Zauważono przy tym, że komunizmem kierują Żydzi, „którzy we krwi swojej noszą tradycyjną nienawiść do chrześcijaństwa”.
Kilkanaście lat później biskupi zgromadzeni na I Polskim Synodzie Plenarnym wystosowali do wiernych list pasterski. Pisali w nim, że komunizm to „najstraszniejszy z pożarów, jaki kiedykolwiek groził światu”, a jego popularność wiązali z szerzeniem bezbożnictwa „sprzymierzonego z masonerią”. W listopadzie 1936 r. metropolita krakowski arcybiskup Adam Sapieha ubolewał nad ekspansją ruchu komunistycznego. Ganił tych, którzy popierali obcą ideologię „wytworzoną przez rasę, której tendencją jest zdeprawowanie, a przez to wyzyskanie narodów, wśród których żyją”.http://www.otwarta.org/kosciol-katolicki-i-antysemityzm-w-polsce-miedzywojennej/ #ksiazki #izrael #ateizm #katolicyzm #chrzescijanstwo #antysemityzm #zydzi #ciekawostkihistoryczne #historia

Powered by WPeMatico