Opublikowano:

Historya Polski Napisana w…

Historya Polski
Napisana w Wieku XI przez cudzoziemca w łacińskim języku.
Oddział Pierwszy.
Przedsiębiorę opisać krótko początek i rod Polskiego plemienia, od początku świata, iako w wielu historycznych pismach znalazłem.
Nayprzód trzeba wiedzieć że Polacy pochodzą od Jafeta, syna Noego, któremu błogosłąwiąc oyciec wyrzekł wieszczym duchem: niech Bóg rozplemia Jafeta!”
Jafet zrodził wielu synów, z pomiędzy tych ieden nazywał się Jawan, którego Polacy nazywaią Iwan. Jawan zrodził Philara: Philar Alana: Alan Anchisesa: Anchises Eneasa: Eneas Ascaniusa: Ascanius Pamfila: Pamfil Reasylwa: Reasylw Alana II.
Alan II. któren pierwszy wszedł do Europy zrodził Negnona: Negno zaś miał czterech synów: Wandalus był naystarszym od którego Wandalowie dziś Polakami zwani pochodzą. Ten nazwał rzekę od swego imienia Wandala, która się teraz Wisłą zowie; górę nawet z którey rzeka ta wypływa Wandalą od iego imienia nazywaią. Żył (podług rachunku podobnego do wiary) wczasie S. Józefa syna Jakóba Patryarchy: któren to Józef był w trzynastym pokoleniu od Noego.
Wandalus w równym stopniu iak Józef, lecz innym pokoleniem pochodzący od Noego, miał wielu synów, których potomstwo czwartą częśc prawie Europy posiadało, podzieliwszy na ziemie i królestwa: mianowicie Ruś całą aż do wschodu, Polskę naywiększą pomiędzy temi ziemiami, teraz Pomeranią, Kassubią, Suecyą, Barbią (teraz Saxonią zwaną), Czechy, Morawę, Styrią, Karyntyą, i Sklawonią (dziś Dalmacyą zwaną) Karwacyą, Pannonią, Bulgaryą i innych wiele, któe dla skrócenia przemilczam. Narody te z czasem wzrosły, w królewstwa potężne, które wygładziwszy wiele innych narodów ziemię ich opanowały, iako piszą kroniki Rzymskie.
Pominąwszy inne ziemie i narody z pokolenia Wandala Negnonowego pochodzące, zaczynam mówić o samych królestwie Polskim.
Ziemia właściwie Polską zwana, leży na wschód obfitnie we wszystko, obszerna, skłądaiąc się z wielu prowincyi rozległych, pomiędzy któremi naysławnieyszą iest pierwszą i panuiącą: płodna w liczny lud obdarzony od natury wysokim wzrostem, mocnemi siłami i piękną postawą.
Znayduię w Latopismach tego narodu że od czasów rzeczonego Wnadala założyciela Polaków aż do Aswera męża Estery, któren nad CXXVII prowincyami panował, Polska niedbałą mieć włąsnych Xiążąt lub Królów, i dla tego nie ma żadney wzmianki o dawnieyszych czynach ich lub woynach.
Za czasu rzeczonego Aswera któren i w Judzkiey ziemi, aż do Etyopii nad CXXVII. Prowincyami panował CCC. tysięcy Galów, iako powieda Trogus, nie mogąc sięw oyczyznie pomieścić, porzuciwszy własne ziemie, ruszyli szukać nowych siedlisk (których część Włoską, Rzym spalili) i wszystkim prawie królestwom świata opanowaniem zagrozili.
Posłyszawszy o tym Polacy zebrali liczne woysko i dowodżcą Krakusa, znakomitego męża, w sztuce woiowania biegłęgo obrali, wiele tysięcy Gallów w rozmaitych bitwach ubiwszy, resztę niedobitków do współecznego przymierza skłonili, ugodziwszy się na połowę dzielić, coby szczęściem i walecznością na innych narodach zdobyć mogli. Gallom zatym cała Grecya, Polakom zaś Partya Węgry i Karwacya dostały się: gdzie po licznych z rozmaitą szczęśćia przemianą, z Rzymianami woynach, opanowali miasta, starostów swoich postanowili i wspomnionego Krakusa wodzem obrali.
Po nieiakim czasie powróciwszy Krakus z Karyntyi, zgromadził wszystkie pokolenia szlachty, i iako był bardzo wymownym, tak do nich mówił obec: „Jako ciało bez duszy, iako kaganiec bez ognia, iako świat bez słońca, tak Państwo bez Rządzcy utrzymywać się nie może. Znaiąc się być nie dla własnego użytku, ale dla szczęścia świata całego przeznaczonym, przyrzeka, ieżeli go Królem obiorą, być nie Królem, ale raczy współ-Rządzcą.
Krakus więc od wszystkich na Króla wywyższony, ustanowił sądy i prawa ogłosił. (Ztąd zrodził się początek prawa naszego cywilnego czyli raczey począł się zaród iego).

źródło: https://polona.pl/item/historya-boleslawa-iii-krola-polskiego,NTkwNzU0/4/#info:metadata

#historia #historiapolski #gallanonim #polska #ciekawostki